مراکز مشاوره

مراکزمشاوره در رابطه با امراض مقاربتی، و هویت جنسی و جنسیتی

مراکز زیاد جهت مشاوره وجود دارند که در آنها مشاوره دریافت کرده می توانی. در Liebesleben مراکزی در پیوند با مطالب نامبرده  در منطقه ی خودت پیدا کرده می توانی.

www.liebesleben.de/fuer-alle/beratung

مشاوره در رابطه با مصرف مواد مخدر

در وبسایت انجمن „Keine Macht den Drogen“ آدرس ها و لینک ها را به سازمان های مختلف کمک کتننده پیدا کرده می توانی. اینجا هم می توانی یک مرکز مشاوره در منطقه خود پیدا کنی.

www.kmdd.de/infopool-und-hilfe/hilfe-und-beratung

تست HIV

تست های HIV –را می توان در موسسات صحت عامه یا در جا های دیگر مانند مراکز کمک ایدز انجام داد. یک مرور کلی راجع به انواع تست ها را در اینجا می یابی:

www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php

تلیفون کمک برای قربانیان سؤاستفاده جنسی

تلفون “ کمک برای قربانیان سؤاستفاده جنسی“ مرجع کمک سرتاسری به شکل رایگان و ناشناس برای قربانیان خشونت جنسی، برای نزدیکان شان و همچنین برای افرادی از محیط اجتماعی اطفال، متخصصان و همه علاقه مندان، می باشد.

530 55 22 0800

مراکز مشاوره پروفامیلیا

پروفامیلیا در باره جنسیت، حاملگی و شراکت مشاوره می دهد. از این سایت می توانی یک مرکز مشاوره پروفامیلیا را در نزدیک منطقه خود پیدا کنی.

www.profamilia.de/angebote-vor-ort 

ویلد واسر

انجمن ویلد واسر به اطفال، نوجوانان و کلانسالانی که مورد سؤاستفاده جنسی قرار گرفته اند، کمک می کند. دوستان و نزدیکان قربانیان، پرسونل تخصصی، و افراد مشغول به امور داوطلبانه نیز می توانند کمک و مشاوره دریافت نمایند.

www.wildwasser.de

مشاوره در رابطه با مصرف الکل و مواد مخدر

مشاوره در رابطه با مصرف الکل و مواد مخدر
پورتال معلوماتی «الکل؟ حدود خود را بشناس» „Alkohol? Kenn dein Limit“ از سوی مرکز فدرال برای آموزش صحی و بهداشتی (BZgA) جهت ارایه معلومات در مصرف اعتدالی الکل براه انداخته شده است. اینجا هم می توانی یک مرکز مشاوره در منطقه خود پیدا کرده یا از طریق تلیفون به تماس شوی.
www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen

Aidshilfe (کمک ایدز آلمان)

(Deutsche Aidshilfe) کمک ایدز آلمان
کمک ایدز آلمان امکانات مختلف برای مشاوره در باره HIV و ایدز برایت عرضه می کند. در آنجا نیز کمک برای ایدز در منطقه مربوطه ی خود پیدا می کنی:
www.aidshilfe.de/adressen

مرکز کمک موسسه مذکور در پهلوی اینها کمک در زمینه تبعیض ناشی از مصاب بودن به HIV نیز ارایه می کند:
www.hiv-diskriminierung.de/kontaktstelle

پورتال کمک برای قربانیان سؤاستفاده جنسی

پورتال کمک به قربانیان سؤاستفاده جنسی، به خودشان و به نزدیکان شان و افراد دیگر مشاوره و معلومات می دهد. در بانک اطلاعات سرتاسری، پیشنهادات کمک را در نزدیک منطقه خود پیدا می کنی.

www.hilfeportal-missbrauch.de

شبکه نوجوانان لامبدا

مرکزتماس برای افرادی است که خود را به عنوان دوجنسگرا، لزبین، همجنسگرا، ترانس*، بین* یا کوئئر تعریف می کنند. علاوه بر این، آنها پیشنهادات به نوجوانانی که سکس با نوجوانان دارند، برای خانم های که سکس با خانم ها نیز دارند و برای تمام کسانی که مورد تبعیض به خاطر همجنسگرایی یا ترانس هستند، دارند. لامبدا یک انجمن سرتاسری است و در اکثر ایالات آلمان انجمن های ایالتی دارد. در بسیاری از شهر ها، گروه ها، پروژه ها و کافه های نوجوانان وجود دارند.

www.lambda-online.de