تصویر 1:

 اعضا / اندا م های تناسلی داخلی زنان (نمای جلو)

با کلیک کردن می توانی قسمت های رحم را مشاهده کنی.

تصویر 2:

عادت ماهانه/ چرخه قاعدگی بدون لقاح تخمک

(4 هفته)